LAIŠKAS EFEZIEČIAMS  5:11

“Ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau atskleiskite juos.

Nes ką jie slapčia daro, gėda net sakyti”

Kodėl tai svarbu ? Dauguma žmonių pasaulyje net neitaria, kad įvykiai pasaulyje, moksle, politikoje, ekonomikoje, armijose ir daugumoje religijų yra kontroliuojami slaptų organizacijų ir kreipiami  jų tikslų igyvendinimui. Nekaltiname žmonių, kurie yra įsijungę į slaptas organizacijas, bet atvirkščiai norime, kad jie sužinoję tiesą, paliktų jas, pasitrauktų iš tamsos į šviesą. O tie, kurie neįsivėlę į šias organizacijas, kad pasisaugotų jų pinklių ir padėtų kitiems iš jų išsilaisvinti.

Slaptos organizacijos, ordinai. Kas jie ?

Kokie jų tikslai ? Ko jie siekia?

Pagrindinių organizaciju sąrašas: Freemasons (Laisvieji mūrininkai, Masonai), ILLUMINATI (Apšviestieji), Knights Templar, Rosecrutions, Order of DeMolay, Committee of 300, Theosophical Society, Club of Rome (Romos klubas), The Bilderberg Group, CFR - Council on Foreign Relations, The Trilateral Commission, Skull and Bones, Bohemian Club, Order of the Garter, Round Table, B'nai B'rith, P2, Jesuits (Jėzuitai), Opus Dei, Knights of Malta (Maltos Ordino riteriai), Knights of Columbus (Kolumbo riteriai).  

Ko siekia šios organizacijos, koks yra jų tikslas? Daugelis žmonių išgirdę žodį "sąmokslas", galvoja apie įvairias sąmokslo teorijas. Bet teorija yra teorija tol, kol nėra įrodymų; kai atsiranda įrodymai, tai jau daugiau negu teorija.

Ką mums Dievo Žodis sako apie sąmokslą ?

Psalmių knyga 2:2

“Kodėl pagonys siaučia ir tautos tuščias užmačias rezga?

Sukyla žemės karaliai, valdovai sąmokslus rengia prieš Viešpatį ir Jo pateptąjį”

Taigi pagal Dievo Žodį matome, kad sąmokslas egzistuoja prieš Dievą, o taip pat ir prieš žmones pasauliniu mąstu, ypač prieš tuos, kurie pasirinko gyvenymą pagal Dievo Žodį.

Informaciją šiam puslapiui surinko Evangelinio tikėjimo krikščionys, pripažįstantys Bibliją kaip nekintamą Dievo Žodį ir Jėzų Kristų kaip vienintelį Viešpatį ir Gelbėtoją. Dalis informacijos yra surinkta iš žmonių, kurie patys yra buvę slaptų organizacijų nariai, bet vėliau patikėję Dievo Žodžiu, paliko slaptas organizacijas ir nepabijojo drąsiai atskleisti jų nusikaltimus. Nors daugeliuj jų, tai kainavo gyvybę.

Pavyzdžiui:

Amerikoje Captain William Morgan, buvęs aukšto laipsnio masonas (Royal Arch Degree / Karališkosios Arkos laipsnis) paliko šią organizacią ir vienas pirmųjų viešai atskleidė kląstingus masonų tikslus. Už tai 1826 metais kovo mėnesį masonai jį  nužudė.

Kodėl slaptų organizacijų tiek daug? To tikslas - supainioti slepiant tikrąją veiklą ir siekius. Bet jos visos siekia vieno tikslo - suvienyti pasaulį po vieninga pasaulio tvarka, tai ką Dievo Žodis įvardija kaip antikristo valdžią, visuomenėje kurioje įsigalės neteisumas.

Visos slaptos visuomenės turi dvi doktrinas. Tai egzoterinę - išorinę ir ezoterinę - vidinę. Egzoterinė - visiems prieinama, suprantama, netikra, skirta apgaulei, tai kuri pateikiama žmonėms. Dažniausiai tai pateikiama, kaip labdaros organizacija, “siekianti gero” žmonijai, bet tai yra tik “dūmų uždanga”, kad paslėpti tikrąjį tikslą. Tuo tarpu Ezoterinė doktrina - tikrasis organizacijų tikslas. Ji yra griežtai paslėpta nuo paprastų žmonių, skirta tik siauram vidiniam ratui (inner circle), tik išrinktiesiems (only for initiated), apšviestiesiems.

Koks gi yra to sąmokslo tikslas?


Dievo Žodyje (Mato 4:8,9,10) parašyta, kaip velnias gundė Jėzų:

“Velnias vėl paėmė Jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų šlovę,

tarė Jam: “Visa tai aš Tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane”.

Tada Jėzus jam atsakė: “Eik šalin nuo manęs, šėtone! Nes parašyta: “Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir Jam vienam tetarnauk!”””


Gaila, bet atsirado tų, kurie priėmė šį kląstingą pasiūlymą ir, aišku, pakliuvo į apgaulės pinkles.

Masonai (laisvųjų mūrininkų ložė)

Didžioji dalis žemesnių laipsnių masonų net nežino tikrųjų organizacijos tikslų. Jiems paslaptys atskleidžiamos palaipsniui ir tik tiems, kurie iškyla iki aukščiausių laipsnių, atskleidžiamas tikrasis tikslas ir jų religijos tikėjimas. Kaip rašė Albert Pike: “žemo laipsnio masonai tyčia mokomi klaidingai, kad jie tik įsivaizduotų, kad jie žino tiesą.” Galutinės paslaptys patikimos tik "adaptams". Pagal masonų enciklopediją žodis "adapt" reiškia tik tas, kuris inicijuotas į apšviestuosius ("illuminati" - masonų elitas).

Slapti simboliai, slapti pasisveikinimai, slapta arhitektūra. Ką jie slepia ???


Atkreipkite dėmesį į simbolius ir užrašus ant simbolių. Masonai sako: “simboliai paslepia - simboliai atskleidžia”

Laisvieji masonai - vienas iš pagrindinių slaptų ordinų ir tai yra religinė organizacija. Nors masonų organizacijos įkūrimo data laikomi 1717 metai, ši organizacija jau veikė prieš tai, tik vadinosi kitais vardais. Šiuo metu visos kitos slaptos organizacijos susijusios su masonais. Sąmokslas ir sukilimas prieš Dievą neprasidėjo nuo ateizmo, sąmokslas prasidėjo dar Edeno sode, vėliau Babilone ir tęsiasi iki dabar. Todėl masonai didžiuojasi sakydami, kad pirmieji masonai buvo tie, kurie statė Babilono bokštą, o Nimrodą vadina pirmuoju masonu. Masonai savo paslaptis ir jų ezoterinę reikšmę laiko užslaptinę ir perduoda kitiems per įvairius koduotus simbolius.

Masonų religijos kilmė:  Senosios Babilono ir Egipto paslapčių mokyklos, Kabbalah, Gnosticismas, Knights Templars, Rosecrutions


Kaip vadinasi sąmokslas ? Kas jo vadovai? Kaip siekiama jį igyvendinti? Kokie šio sąmokslo simboliai?

ORDO AB CHAO  -  TVARKA IŠ CHAOSO

NOVUS ORDO SECLORUM - NAUJOJI AMŽIŲ TVARKA arba NAUJOJI PASAULIO TVARKA

Siekiama tvarka įvedama per chaosą, naudojant principą “skaldyk ir valdyk” bei Hegelio filosofiją (Hegelian Dialect). Chaosas sukeliamas karais ir revoliucijomis, o kai iškankinti žmonės ieško pagalbos, pasiūloma nauja tvarka, vedanti vis arčiau jų tikslo.

ORDO AB CHAO
Tvarka iš chaoso - Feniksas kylantis is pelenų
Obeliskas ir piramidė - vieni iš svarbiausių masoniškų simbolių
NOVUS ORDO SECLORUM
Jų simboliai įrodo Saulės garbinimo kultą, po kuriuo paslėptas  Liuciferio-Šviesos angelo garbinimas, kas atskleidžiama patiems masonams tik pasiekus aukščiausius laipsnius.
Viena iš svarbiausių masonų knygų - Albert Pike. “Morals and Dogma”
Templierių kryžius ORDO  AB   CHAO
Užrašas ant knygos viršelio
Templierių simboliai
Masonų “grand master”- didysis meistras
Ką sako Dievo Žodis apie Liuciferį ?
Izaijo (14:12)
“Pragaras sujudo pasitikti tavęs ateinančio; dėl tavęs pažadino mirusiuosius, visus žemės valdovus, pakėlė nuo sostų visus tautų karalius. Visi jie kalbės tau: ‘Tu nusilpai kaip ir mes, tapai mums lygus!’  Tavo didybė nugarmėjo į pragarą su tavo styginių skambesiu. Kandys yra tavo paklodė ir kirminai užklojo tave. Kaip tu iškritai iš dangaus, Liuciferi, ryto aušros sūnau? Kaip tu kritai žemėn, kuris buvai pamynęs tautas? Tu sakei savo širdyje: ‘Aš pakilsiu į dangų, iškelsiu savo sostą aukščiau Dievo žvaigždžių, sėdėsiu dievų kalne tolimiausioje šiaurėje. Aš pakilsiu aukščiau debesų, būsiu lygus Aukščiausiajam!’  Bet tu esi nublokštas į pragarą, į giliausią bedugnę.”
Pažiūrekime, ką rašo masonai apie Liuciferį.  
Ištraukos iš įžymiausių aukšto laipsnio masonų raštų:
Carl Claudy: "Cut through the outer shell and find a meaning; cut through that meaning and find another; under it, if you dig deep enough, you may find a third, a fourth - who shall say how many teachings?"

Vertimas:
Perpjauk išorinį lukštą ir atrask prasmę; perpjauk tą prasmę ir atrask kitą; po ja, jei dar kasi užtektinai gyliai, tu atrasi trečią, ketvirtą - kas pasakys kiek dar mokymų ?
“The Mysteries Of Magic” by Eliphas Levi

"What is more absurd and more impious than to attribute the name of Lucifer to the devil, that is, to personified evil. The intellectual Lucifer is the spirit of intelligence and love; it is the paraclete, it is the Holy Spirit, while the physical Lucifer is the great agent of universal magnetism." page 428.


Masonas Eliphas Levi,  knygos "Magijos paslaptys" autorius.

Vertimas: Kas būtų labiau absurdiška ir bedieviška kaip priskirti Liuciferio vardą velniui, tai yra įasmeninti blogį. Intelektualusis Liuciferis - intelekto ir meilės dvasia ; Jis yra užtarėjas "paraclete", jis yra šventoji dvasia, kai fizinis Liuciferis yra visatinio magnetizmo didysis agentas.
Eliphas Levi
The Book Of Black Magic' by Arthur Edward Waite 33°  "First Conjuration Addressed to Emperor Lucifer. Emperor Lucifer, Master and Prince of Rebellious Spirits, I adjure thee to leave thine abode, in what-ever quarter of the world it may be situated and come hither to communicate with me....." page 244.

Ištraukos vertimas: iš "Juodosios magijos knygos": “Pirmiausia magija priskiriama Imperatoriui Luciferiui. Imperatorius Liuciferis sukilusių dvasių mokytojas ir princas. Aš maldauju tave, palik savo buveinę,  betkuriame pasaulio ketvirtyje esantis ir ateik čionai bendrauti su manimi. .....” (puslapis 244)  
Arthur Edward Waite 33° Aukščiausio laipsnio masonas.
Parašė masonų enciklopediją. Taip pat parašė "Juodosios Magijos knygą"
A.E. White. Ištraukos iš masonų enciklopedijos. Vertimas:

“Pagal masonus, Babelis savaime aišku atstovauja masonišką sumanymą.”

“Yra gerai žinoma, kad Babilono bokštas buvo viena iš seniausių masoniškų tradicijų”
“The Secret Teaching Of All Ages” by Manly Palmer Hall 33°: "I hereby promise the Great Spirit Lucifuge, Prince of Demons, that each year I will bring unto him a human soul to do with as as it may please him, and in return Lucifuge promises to bestow upon me the treasures of the earth and fulfil my every desire for the length of my natural life. If I fail to bring him each year the offering specified above, then my own soul shall be forfeit to him. Signed.....  { Invocant signs pact with his own blood } " page CIV.

Vertimas: Ištrauka is knygos: "Visų Amžių slaptas mokslas": “Aš šiuo įsipareigoju didžiajai Liuciferio dvasiai, demonų princui, kad kiekvienais metais aš atnešiu jam žmogaus sielą taip kaip patiks jam, ir kaip atpildą Luciferis pažadėjo suteikti man šios žemės turtus, ir patenkinti kiekvieną mano troškimą visam mano kūniškam gyvenymui. Jei aš neatnešiu jam kiekvienais metais aukos apibudintos aukščiau, tada mano pačio siela turi būti atiduota jam. Parašas.....{sutarties ženklas savo paties krauju}” puslapis CIV.


“The Lost Keys Of Freemasonry” by Manly Palmer Hall 33° "When The Mason learns that the Key to the warrior on the block is the proper application of the dynamo of living power, he has learned the Mystery of his Craft. The seething energies of Lucifer are in his hands and before he may step onward and upward, he must prove his ability to properly apply this energy." page 48.

Vertimas: Ištrauka iš knygos "Pamesti laisvųjų masonų raktai": “Kada masonas išmoksta, kad kareivio raktas yra tinkamas pritaikymas gyvos jėgos energijos, jis jau išmoko šio amato paslapties. Tada verdančios pykčiu Liuciferio energijos yra jo rankose, ir prieš jam žengiant į priekį ir aukštyn, jis turi įrodyti savo gebėjimą teisingai panaudoti šią energiją.”puslapis 48.  
Manly Palmer Hall 33°  Aukščiausio laipsnio masonas, laikomas didžiausiu 20 amžiaus masonų filosofu.
Albert Pike 33°  Aukščiausio laipsnio masonas. Laikomas Amerikos masonų tėvu. Amerikos pilietinio karo pietinių valstijų karininkas. Po Adamo Vaisapo mirties ILLUMINATI ordino valdžią perėmė Mazini Europoje ir Albert Pike Amerikoje. A.Pike parašė knygą "Morals and Dogma". Tai yra masono gyvenimo nuostatų knyga. Knygos pilna orginalo kopija duodama tik aukščiausio laipsnio masonams ir po mirties griežtai turi būti grąžinama į ložę.
Morals and Dogma
Albert Pike paminklas Washington mieste
Paminklo apačioje laiško simbolis, kurį A.Pike rašė Jiusepe Mazini, italų masonų lyderiui  ir Europos Illuminati vadovui. Laiško turinys - kaip per tris suplanuotus pasaulinius karus pilnai užvaldyti pasaulį. Laiško orginalas ilgą laiką gulėjo Anglijos muziejuje.
Albert Pike 33°
"That which we must say to a crowd is - We worship a God, but it is the God that one adores without superstition. To you, Sovereign Grand Inspectors General, we say this, that you may repeat it to the Brethren of the 32nd, 31st, and 30th degrees - The Masonic Religion should be, by all of us initiates of the high degrees, maintained in the purity of the Luciferian Doctrine.  If Lucifer were not God, would Adonay whose deeds prove his cruelty, perfidy and hatred of man, barbarism and repulsion for science, would Adonay and his priests, calumniate him?  Yes, Lucifer is God, and unfortunately Adonay is also god. For the eternal law is that there is no light without shade, no beauty without ugliness, no white without black, for the absolute can only exist as two gods: darkness being necessary to the statue, and the brake to the locomotive. Thus, the doctrine of Satanism is a heresy; and the true and pure philosophical religion is the belief in Lucifer, the equal of Adonay; but Lucifer, God of Light and God of Good, is struggling for humanity against Adonay, the God of Darkness and Evil."   Instructions to the 23 Supreme Councils of the World, July 14, 1889. Recorded by A.C. De La Rive in La Femme et l'Enfant dans la FrancMaconnerie Universelle on page 588

Vertimas:  ”Albert Pike griežti nurodymai vyriausiems aukščiausių laipsnių masonų ložių lyderiams: Tai ką mes turime sakyti minioms - Mes garbiname Dievą, bet tai yra Dievas garbinamas be prietaringumo. Jums nepriklausomiems didiesiems generaliniems inspektoriams mes sakome, kad jūs kartotumėte 32-o, 31-o ir 30-o laipsnių brolijai - Masonų religija, mūsų visų inicijuotų (išrinktųjų) i aukščiausius laipsnius, privalo būti palaikoma tyriausia Liuciferine Doktrina. Jei Liuciferis nebūtų dievas, ar Adonai, kurio darbai įrodo jo žiaurumą, klastingumą ir neapykantą žmonėms, barbarizmą ir bjaurėjimąsį mokslu, ar Adonai ir jo kunigai apsmeižia jį ? Taip Liuciferis yra dievas, ir nelaimei Adonai -Dievas taip pat. Todėl kad išorinis įstatymas yra kad nėra šviesos be šešėlio, nėra grožio be bjaurumo, nėra balto be juodo, todėl absoliutas gali tik egzistuoti kai yra du dievai: tamsa yra būtinas įstatymas, kaip stabdžiai reikalingi traukiniui. Tokiu būdu satanizmo doktrina yra erezija; ir tikra ir tyra filosofinė doktrina yra tikėti į Liuciferį, kuris yra lygus Adonai; bet Luciferis, šviesos dievas ir gėrio dievas grumiasi dėl žmonijos prieš Adonai, tamsos ir blogio Dievą.”
Tai duotos instrukcijos 23 aukščiausiajam pasaulio masonų susirinkimui,  1889 metų liepos 14 d.
Albert Pike 33° “Morals and Dogma”
"Lucifer, the Light-bearer! Strange and mysterious name to give to the Spirit of Darkness! Lucifer, the son of the morning! Is it he who bears the Light, and with it's splendors intolerable blinds feeble, sensual or selfish Souls? Doubt it not!" Morals and Dogma page 321

Vertimas: “Ištrauka iš Albert Pike knygos "Morals and Dogma": Liuciferis, šviesos nešėjas! Keistas ir paslaptingas vardas duotas tamsos dvasiai ! Liuciferis, ryto sūnus ! Ar tai jis, kuris atneša šviesą ir su jo puikybe apakina nepakeliančias,  silpnas, juslines ir savanaudiškas sielas ? Net neabejokit tuo !”
Aleister Crowley, Anglijos masonas - ložė “Ordo Templi Orientis”,
laikomas  didžiausiu dvidešimto amžiaus satanistų tėvu, Garbinamas roko muzikantų.
Aleister Crowley su masonų apranga, (atkreipkite dėmesį į užrašą ant sienos: Templierių ženklas ir jų dievo vardas- Baphomet)
Aleister Crowley - Jo rašyta "Įstatymo knyga" kurioje jis pats liudyja apreiškimą gavęs Egipte. Jo pagrindinis įsakymas -"Vykdyk savo valią"
Aleister Crowley Egipte su egiptietiškais burtininko rūbais.
Ką mums kalba Dievo Žodis apie priesaikas ?

Mato 5:33
“O Aš jums sakau: iš viso neprisiekinėkite nei dangumi, nes jis – Dievo sostas,  nei žeme, nes ji – Jo pakojis, nei Jeruzale, nes ji – didžiojo Karaliaus miestas. Neprisiek nei savo galva, nes negali nė vieno plauko padaryti balto ar juodo. Verčiau jūs sakykite: ‘Taip’, jei taip, ‘Ne’, jei ne, o kas viršaus, tai iš pikto”

Jokubo 5:12
“Bet pirmiausia, mano broliai, neprisiekite nei dangumi, nei žeme, nei kitokia priesaika. Tebūnie jūsų “taip” – taip ir jūsų “ne” – ne, kad nepakliūtumėte į teismą.”
Pažiūrėkime Dievo Žodžio šviesoje kaip atrodo masoniškos priesaikos:
Priėmimas į masonus; Iniciacija (masonų krikštynos); Slapti ritualai; Kraujo priesaika
Masonų priesaikos: Pirma priesaika: Aš (vardas) visagalio dievo akivaizdoje iškilmingai pasižadu ir prisiekiu išlaikyti paslaptyje ir niekad neatskleisti slaptųjų masonų paslapčių, meistriškumo esmės, tikslo... įpareigoju save  bausmei, kad man skersai perpjautų gerklę, ištrauktų man liežuvį ir mano kūną užkastų grubiame jūros smėlyje, vandens lygyje, kur potvynių ir atoslūgių srovė teka du kartus per parą, geriau būsiu prisidėjęs prie mirties kaip geras žmogus kaip mūsų vyriausias mokytojas Hiram Abiff!

Antroji priesaika: Kad perplėštų man krūtinę, kad ištrauktų mano širdį ir organus, permestų per mano kairį petį, nuneštų į Juozapato slėnį, kad ten taptų grobiu laukiniams žvėrims, padangių grifams, jei aš susimokiau prieš gerą žmogų, kaip didįjį mokytoją Hiram Abiff!

Trečioji priesaika: Kad mano kūną padalintų pusiau per vidurį ir padalintų tarp šiaurės ir pietų, kad mano žarnas sudegintų per vidurį ir pelenus išbarstytų keturiais padangių vėjais, kad neliktų jokio prisiminimo apie mane tarp žmonių ir masonų, jei aš niekšiškai sulaužysiu priesaiką. Ak, Jubela ir Jubelo, tai buvau aš, kuris smogiau jam stipriau negu jus abu. Tai buvau aš, kuris daviau jam mirtiną dvelkimą. Tai buvau aš, kuris jį nužudžiau iš karto vietoje.
"I (name), in the presence of Almighty God, most solemnly promise and swear that I will always hail, ever conceal, and never reveal any of the arts, parts of points of the hidden mysteries of Freemasonry... binding myself under the penalty than that of having my throat cut across, my tongue torn out, and my body buried in the rough sands of the see..." (Duncan's Ritual, pp. 34-35).
First, Jubela O that my throat had been cut across, my tongue torn out, and my body buried in the rough sands of the sea, at low water mark, where the tide ebbs and flows twice in twenty-four hours, ere I had been accessory to the death of so good a man as our Grand Master, Hiram Abiff!"
The second, Jubelo O that my left breast had been torn  open and my heart and  vitals taken from thence and thrown over my left shoulder, carried into the  valley of Jehosaphat, and there to become a prey  to the wild beasts of the field and vultures of the air, ere I had conspired the death of so good a man as our Grand Master, Hiram Abiff!"
The third, Jubelum O that my body had been severed in two in the midst, and divided to the north and south, my bowels burnt to ashes in the center, and the ashes scattered by the four winds of heaven, that there might not the least track or remembrance remain among men, or Masons, of so vile and perjured a wretch as I am; ah, Jubela and Jubelo, it was I that struck him harder than you both. It was I that gave him the fatal blow; it was I that killed him outright;"
Masonų struktūra
Masonų kilmė ir kryptys
Žymi masonų knyga
" Pamestos laisvųjų masonų paslaptys.”
Simboliai ant masonų ložės-šventyklos.


Ar Lietuvą įtakoja masonai ??????

Palyginkite simbolius su knyga kairėje
Ypatingai svarbu: Pamatę šešiakampę žvaigždę daug žmonių susidaro klaidingą nuomonę, kad tai žydų ženklas. Tai nėra tiesa. Jūs niekur Šventajame Rašte nerasite paminėtos šešiakampės žvaigždės nei senajame nei naujajeme testamentuose. Nėra jos nei Toroje- žydų penkiaknygėje. Senovėje Izraelio tauta niekada nenaudojo šios žvaigždės. Atvirkščiai Dievo Žodyje užrašytas apkaltinimas:

Jūs pasiėmėte Molocho palapinę ir dievo Refano žvaigždę – stabus, kuriuos pasidirbote garbinti. Todėl ištremsiu jus anapus Babilono” (Apaštalų darbų knyga 7:43)


Šešiakampė žvaigždė vadinama "hexagram" jau nuo seno buvo naudojama įvairiose tautose, ypač Egipte, kaip okultinis burtininkų ženklas. Dievas myli žydų tautą ir nori ją išgelbeti, kaip ir kitas tautas. Kaip kitose tautose taip ir pas žydus yra masonų-sionistų grupė vadinama B'nai Brith, kuriai visai nerūpi sava tauta, atvirkščiai jie darbuojasi kartu su kitais masonais-globalistais dėl bendro tikslo - "Naujosios pasaulio tvarkos".
B'nai Brith žydų-masonų organizacija
Kabbalah kultas, masonų mokymo pamatas
Rothschild (raudonasis skydas) didžiausia pasaulio bankininkų šeima. Masonai
Masoniški pastatai Izraelyje įskaitant ir pirmą apačioje -"Aukščiausiojo Teismo pastatas" su masonų piramide viduje
Masoniškas obeliskas Rothschildo parke Izraelije
Rothschildo simbolis Londono miesto dalyje vadinamoje (square mile) kvadratinė mylia.  
Masoniškos moterų organizacijos
Jobo dukterys
Nilo dukterys
Rytinės žvaigždės ordinas
Vaivorykštės mergaitės
Madame H.P.Blavatsky, teosofinės organizacijos įkūrėja, neatskiriama nuo masonų. Viena didziausių satanizmo mokytojų. Hitleris labjausiai brangino ir aukštino jos mokslą.
Teosofinės organizacijos ženklas
H.P. Blavatsky Nepale su okultizmo mokytojais
Ištraukos iš Madame Blavatsky
“The Secret Doctrine” by Helena Petrovna Blavatsky "Lucifer represents..Life..Thought..Progress..Civilization.. Liberty..Independence..Lucifer is the Logos..the Serpent, the Savior." on pages 171, 225, 255 (Volume II)
"It is Satan who is the God of our planet and the only God." pages 215, 216, 220, 245, 255, 533, (VI)

Vertimas: "Liuciferis atstovauja…Gyvenimą…Civilizaciją..Progresą..Idėją..Laisvę…Nepriklausomybę… Liuciferis yra Logos…Gyvatė, Gelbėtojas.”  “Tai yra Šetonas, kuris yra mūsų planetos dievas ir vienintelis dievas."
Ištraukos iš knygos "Slapta doktrina"

"The Celestial Virgin which thus becomes the Mother of Gods and Devils at one and the same time; for she is the ever-loving beneficent Deity...but in antiquity and reality Lucifer or Luciferius is the name. Lucifer is divine and terrestial Light, 'the Holy Ghost' and "Satan' at one and the same time." page 539

Vertimas: “Dangiškoji mergelė, kuri tampa dievų ir velnių motina vienu metu; ji yra visados palanki dievybė...bet senovėje ir realybėje Liuciferis yra jos vardas. Liuciferis yra dieviška ir žemiška šviesa, dvasia ir Šėtonas tuo pačiu metu.
Kas slepiasi už tariamos "Laisvės statulos" ???
Frédéric Auguste Bartholdi
Prancūzų skulptorius, Laisvės statulos Niu Jorke dizaineris, priimtas į masonus 1874 metais, Ložė: "Lodge Alsace-Lorraine, Paris"
Užrašas ant Laisvės statulos pamato
Fakelas - “Apsimetusio Šviesos angelo Liuciferio simbolis”.
Šie simboliai sutampa neatsitiktinai, bet yra kruopščiai parinkti to angelo pasekėjų.
Laisvės statula Niujorke
Romėnų deivė Junona 735 metai prieš Kristų
Babilono Astartė
Graikų saulės dievas Kolosas
Kokias galime padaryti išvadas: Laisvieji masonai - tai aktyvus kultas, pavojingas ne tik pavieniems žmonėms, bet ir ištisoms tautoms, kurio šaknys eina iki pat Babilono ir Egipto ezoterinių religijų, kurias Dievas griežtai teisė istorijos bėgyje. Apie tai labai aiškiai mums liudija Šventasis Raštas. Dažniausiai žmones įsipainioja į šį kultą  siekdami nešvaraus pelno ir neteisėtos valdžios. Dievo žodis aiškiai sako, kad žmogus dalyvaudamas tokiame kulte užsitraukia savo sielai pražūtį.
Žinia masonams: Dievas nenori jūsų pražūties ir  trokšta jus visus išgelbėti , kurie tik atsilieps į jo šaukimą atgailai.
Rekomenduojamos  knygos
Šių knygų autoriai yra buvę aukščiausių laipsnių masonai
Rekomenduojami filmai:   http://www.adullamfilms.org
Atsiliepimai:
Kas vykta slaptoje? Kodėl reikia tai slėpti ?
Šis puslapis skirtas Dievo Žodžio Šviesoje atskleisti  slaptų visuomeninių organizacijų, brolijų, ordinų istoriją, veiklą ir tikslus.